Notification

Management

CzsÀåPÀëgÀÄ

ಶ್ರೀ .

G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ

²æà PÉ. w¥ÉàøÁé«Ä,²æà eÉ.JA. ªÀȵÀ¨ÉÃAzÀæAiÀÄå,
ನಿರ್ದೆಶಕರು

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ
ನಿರ್ದೆಶಕರು

²æà PÉÆüÀÆgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ
ನಿರ್ದೆಶಕರು


²æà r. ¨sÉÆÃUÁgÉrØ,
ನಿರ್ದೆಶಕರು

²æà JA. UÀÄgÀĹzÀÝ£ÀUËqÀ,
ನಿರ್ದೆಶಕರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಲ್. ಆನಂದ್
ನಿರ್ದೆಶಕರು


ಶ್ರೀ ಕೆ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
ನಿರ್ದೆಶಕರು

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ
ನಿರ್ದೆಶಕರು

 

ಶ್ರೀ ಇಗೋಲಾ ಚಿದಾನಂದ
ನಿರ್ದೆಶಕರು

ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್
ನಿರ್ದೆಶಕರು


²æà eÉ.JA. UÀAUÁzsÀgÀ,
£ÁåAiÀĪÁ¢UÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ ªÀÈwÛ¥ÀjvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

²æà ¹. AiÀÄjæ ¸Áé«Ä,
ZÁmïðqïð CPËAmÉAmï, ºÁUÀÆ ªÀÈwÛ¥ÀjvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೇಸರಿಮಠ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು


ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಹರೀಶ್
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಯುವರಾಜಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಎಸ್
ನಬಾರ್ಡ್ (ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು)